PZD: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU PISEMNYM - Sprzedaż samochodu: SUZUKI GRAND VITARA AWD oraz SUZUKI SX4 4WD | Urząd

Strona główna

PZD: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU PISEMNYM - Sprzedaż samochodu: SUZUKI GRAND VITARA AWD oraz SUZUKI SX4 4WD

status: zamknięte

Nowy Targ 28.11.2017 r.

PZD.ZP.A.PP.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W PRZETARGU PISEMNYM

 

 

  1. Sprzedawca:

Powiat Nowotarski, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działający poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Sprzedawcą, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, tel./fax 18 26 628 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl

Sprzeda w drodze przetargu pisemnego następujące środki trwałe:

Lp.

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

Uwagi

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1.

Samochód terenowy

SUZUKI GRAND VITARA

AWD

   2008

Przebieg: 239 021 km,(stan na dzień 13.11.2017)

poj. silnika, moc. 1586 cm3,106KM

rodzaj paliwa: etylina,

liczba miejsc: 4,

Nr rej. KNT 94S5

Rodzaj nadwozia: 3 drzwiowe

12 880,00

1 288,00

2.

Samochód osobowy

SUZUKI SX4

4WD

   2008

Przebieg: 282 297 km,(stan na dzień 13.11.2017)

poj. silnika, moc: 1586 cm3,107KM

rodzaj paliwa: etylina,

liczba miejsc: 5,

Nr rej. KNT 95S5

Rodzaj nadwozia: hatchback

8 540,00

854,00

 

  • Stan techniczny samochodu SUZUKI GRAND VITARA określa opracowana przez rzeczoznawcę wycena nr: 01Z/10/2017 stanowiąca załącznik do zaproszenia do składania ofert.
  • Stan techniczny samochodu SUZUKI SX4 określa opracowana przez rzeczoznawcę wycena nr: 02Z/10/2017 stanowiąca załącznik do zaproszenia do składania ofert.

2. W/w środki trwałe można oglądać w siedzibie PZD ul. Szpitalna 14 w Nowym Targu od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1430  - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z osobą wskazaną w pkt 15.

3. Oferta umieszczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODÓW SUZUKI” winna zawierać:

  • Formularz oferty (zawierający co najmniej następujące dane: Nazwę i siedzibę Oferenta, NIP lub PESEL, nr telefonu Oferenta, wartość brutto oferowanej ceny nabycia)
  • Potwierdzenie wniesienia wadium.

Wzór formularza oferty można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie PZD

4. Termin składania ofert: 06.12.2017 r. do godz. 900 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ul. Szpitalna 14. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu składania ofert. Formularz oferty można uzyskać w siedzibie PZD, w dziale zamówień publicznych /pok. 6/ w godz. 800 do 1500, lub pobrać ze strony www.pzd.nowotarski.pl. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 915 w siedzibie PZD w sala konferencyjna (parter).

5. Wadium w wysokości podanej powyżej należy do dnia 05.12.2017 r. wpłacić na konto: Bank Ochrony Środowiska o/ Kraków, oo/Nowy Targ 06 1540 1115 2043 6050 7413 0002. Wadium wniesione na konto uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli uznanie go na rachunku bankowym Sprzedawcy nastąpiło do  końca dnia 05.12.2017 r. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączy do oferty.

6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.

7. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a wadium Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

8. Samochody objęte sprzedażą zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę.

9. Oferty kupna można składać na jeden lub na dwa samochody.

10. Cenę ofertową wybrany Oferent zobowiązany jest wpłacić w terminie do 7 dni o daty zawarcia umowy.

11. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Odbiór przedmiotu sprzedaży stanowi koszt własny Nabywcy.

12. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

13. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta na dany samochód, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez obowiązku podania przyczyny.

15. Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy kierować na adres Sprzedającego lub telefonicznie 18 26 628 88. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami są Sławomir Belicki, Józef Kowalkowski.

CHATUsługa w trakcie wdrażania