Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowościach Zaskale oraz Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowościach Zaskale oraz Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego

data wystawienia: 29.06.2020
status: aktualne

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 256 – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:   Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn. zm. – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

Zawiadamia, że w dniu 25.06.2020r. została wydana decyzja nr Z-6/2020, znak: BA.6740.4.4.2020.KS dla Inwestora zastępczego - Wójta Gminy Szaflary, adres ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, działającego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczka, zam. ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce  adres do korespondencji: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1658K w miejscowościach Zaskale oraz Szaflary polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego  w km 0+348.00 - 1+637.04."

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowościach Zaskale oraz Szaflary, gmina Szaflary, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

  • działki podlegające podziałowi

dz. ew. nr: 5679/37 (5679/18), 5679/35 (5679/29), 5698/3 (5698/2), 5699/1 (5699), 5700/1 (5700), 5701/1 (5701), 5702/1 (5702), 5704/1 (5704), 8494/10 (8494/1), 8494/8 (8494/4), 8494/6 (8494/5), 8639/1 (8639), 8640/1 (8640), 8643/1 (8643), 8644/1 (8644) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary,

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

dz. ew. nr: 686/3 (686/1), 687/3 (687/1), 689/7 (689/2), 690/3 (690), 691/3 (691), 692/1 (692), 693/7 (693/1), 693/5 (693/3), 700/1 (700), 702/5 (702/2), 702/7 (702/3), 703/12 (703/3), 703/14 (703/5), 703/16 (703/6), 704/1 (704), 705/1 (705), 708/8 (708/1), 708/10 (708/2), 708/12 (708/3), 708/16 (708/6), 708/14 (708/7), 718/69 (718/2), 718/61 (718/30), 718/55 (718/32), 718/53 (718/34), 718/51 (718/36), 718/63 (718/39), 718/67 (718/40), 718/65 (718/47), 718/59 (718/49), 718/57 (718/50), 719/7 (719/1), 719/9 (719/5), 719/11 (719/6), 721/284 (721/46), 721/264 (721/66), 721/262 (721/70), 721/280 (721/86), 721/268 (721/87), 721/270 (721/91), 721/272 (721/92), 721/274 (721/93), 721/276 (721/107), 721/278 (721/109), 721/266 (721/200), 721/282 (721/247), 721/286 (721/254), 722/209 (722/2), 722/211 (722/4), 722/217 (722/75), 722/213 (722/181), 722/215 (722/182), 765/33 (765/14), 766/13 (766/1), 777/8 (777/6), 778/10 (778/1), 778/8 (778/2), 787/17 (787/1), 787/15 (787/11), 788/14 (788/10), 796/11 (796/10), 797/17 (797/10), 797/19 (797/16), 806/3 (806/2), 807/6 (807/1), 807/4 (807/2), 807/8 (807/3), 808/4 (808/1), 808/6 (808/2), 808/8 (808/3), 819/4 (819/1), 819/6 (819/2), 819/8 (819/3), 820/12 (820/4), 820/10 (820/5), 820/14 (820/6), 820/16 (820/8), 821/3 (821), 822/1 (822), 828/7 (828/4), 829/6 (829/1), 829/8 (829/4), 831/7 (831/2), 836/17 (836/4), 839/17 (839/4), 844/3 (844/2), 851/3 (851/2), 853/23 (853/15), 854/9 (854/3), 854/7 (854/5), 857/15 (857/9), 857/13 (857/11), 858/17 (858/3), 858/19 (858/10), 859/8 (859/1), 860/9 (860/3), 863/7 (863/4), 866/22 (866/9), 866/24 (866/11), 1141/1 (1141), 1144/1 (1144), 1145/1 (1145), 1146/1 (1146) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale,

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

  • działki nie podlegające podziałowi

dz. ew. nr: 8494/3 - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary,

  • działki  nie podlegające podziałowi stanowiące istniejący pas drogowy drogi powiatowej

dz. ew. nr: 5698/1 - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary,

dz. ew. nr: 1149/3 - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale,

  1. na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:
  • na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci (teren niezbędny do realizacji inwestycji)

dz. ew. nr: 5679/22, 5679/36 (5679/29), 5698/4 (5698/2), 5699/2 (5699), 5700/2 (5700), 5701/2 (5701), 5702/2 (5702), 5704/2 (5704), 8495/1, 8639/2 (8639) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary,

 (numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

dz. ew. nr: 684/5, 688/3, 689/3, 689/8 (689/2), 691/4 (691), 692/2 (692), 699,  700/2 (700), 702/6 (702/2), 702/8 (702/3), 703/13 (703/3), 703/15 (703/5), 703/17 (703/6), 704/2 (704), 705/2 (705), 708/9 (708/1), 708/17 (708/6), 718/70 (718/2), 718/56 (718/32), 718/54 (718/34), 718/52 (718/36), 718/64 (718/39), 718/68 (718/40), 718/66 (718/47), 718/58 (718/50), 719/12 (719/6), 721/277 (721/107), 721/279 (721/109), 721/281 (721/86), 722/214 (722/181), 722/216 (722/182), 765/7, 765/34 (765/14), 766/14 (766/1), 796/12 (796/10), 808/5 (808/1), 808/7 (808/2), 819/5 (819/1), 819/7 (819/2), 819/9 (819/3), 822/2 (822), 844/4 (844/2), 851/4 (851/2), 864/11, 864/12 - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale,

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

  • na których zachodzi obowiązek przebudowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji)

dz. ew. nr: 1145/2 (1145), 718/64 (718/39), 719/10 (719/5), 719/12 (719/6), 721/277 (721/107), 721/279 (721/109), 721/287 (721/254), 721/281 (721/86), 819/7 (819/2), 844/4 (844/2), 851/4 (851/2), 857/14 (857/11), 857/16 (857/9), 860/10 (860/3) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale,

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę)

  • na których zachodzi obowiązek budowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji)

dz. ew. nr: 1141/2 (1141), 866/25 (866/11) - jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0007] Zaskale,

(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczony pogrubionym drukiem - działki, które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, tj. mapą z proponowanym przebiegiem drogi.

Decyzją nr Z-6/2020 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego– z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy)

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, II piętro, pokój 3.40, godziny przyjmowania stron po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie: poniedziałek 7:30-15:00, wtorek, piątek 7:30-11:00, czwartek 11:00-15:00,  tel. (18) 26-107-66, (18) 26-107-62, osoba prowadząca sprawę – Krzysztof Sarata).

Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na szczególnie ważny interes społeczny za jaki – w odniesieniu do lokalnej społeczności – bez wątpienia uznać należy możliwość dostępności do drogi publicznej o właściwym standardzie, poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób korzystających z terenu.

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji:

- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,

- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,

- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,

- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).