XXXIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XXXIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

23 lutego 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 22 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Posiedzenie rozpoczęło się od gratulacji dla Bogusława Waksmundzkiego, który został laureatem plebiscytu na Samorządowca Roku 2017 w kategorii na najlepszego radnego powiatowego.

W dalszej kolejności starosta Krzysztof Faber przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie głos zabrał pierwszy z zaproszonych gości – Pan Józef Palenik Prokurator Rejonowy w Nowym Targu. Przedstawił on informację o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2017 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez prokuraturę i inne organy ścigania. Z przedstawionych danych wynika, że w porównaniu z 2016 r., w roku 2017 w powiecie nowotarskim nastąpił wzrost ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych o 14,2 %. Pozytywną informacją jest natomiast rosnący wskaźnik wykrywalności sprawców czynów przestępczych, który w  ubiegłym roku w powiecie wyniósł 71,3 % i był wyższy niż ten z roku 2016 (65,2%) i 2015 (63,5%).

Kolejno Skarbnik Powiatu Nowotarskiego, Pani Katarzyna Machaj przedstawiła informacje dotyczące zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz wiążące się z nimi zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół Policealnych dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu oraz w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Za likwidacją szkół przemawiała mała liczba zainteresowanych oraz rosnąca konkurencja ze strony szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Planowane likwidacje nie będą miały wpływu na warunki pracy osób zatrudnionych oraz nie generują skutków finansowych.

Ponadto Radni zadecydowali o przekazaniu Gminie Lipnica Wielka prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkoły – Branżowej Szkoły I stopnia w Lipnicy Wielkiej. Rada Powiatu zawarła porozumienie w sprawie  przekazania tego zadania do realizacji przez Gminę Lipnica Wielka, która zwróciła się z odpowiednim wnioskiem. Utworzenie szkoły branżowej przez Gminę będzie odpowiedzią na zainteresowanie uczniów w zakresie kształcenia zawodowego i potrzeby lokalnego rynku pracy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Pani Marta Skawska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

Kolejnym z zaproszonych gości, który zabrał głos był Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Bartosz, który przygotował i przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok. Komendant podał dane liczbowe dotyczące liczby przestępstw i wzroście wskaźnika wykrywalności w porównaniu z rokiem 2016. W swym sprawozdaniu komendant zawarł też informacje o kontynuowanych działaniach profilaktycznych, głównie spotkaniach z młodzieżą oraz debatach publicznych m.in. w sprawie oszustw "na wnuczka", przemocy domowej oraz niebezpieczeństw w ruchu drogowym.

Przedstawione zostały również informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu, które przygotował i wygłosił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, mł. bryg. Mariusz Łaciak. W roku ubiegłym na terenie powiatu odnotowano spadek pożarów, natomiast wzrosła liczba miejscowych zagrożeń. Straż Pożarna prowadziła działania informacyjno-promocyjne, z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Duży nacisk położono na podnoszenie świadomości i przekazywanie niezbędnej wiedzy dzieciom i młodzieży podczas wizyt w szkołach. W ramach akcji edukacyjnej można było w okresie ferii zimowych i wakacji odwiedzić jednostki straży pożarnej i na miejscu zapoznać się z zasadami zapobiegania pożarów i reagowania w sytuacjach zagrożenia.