XLII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XLII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

25 maja 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

42. Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego rozpoczęła sie uhonorowaniem Przewodniczącego Rady Powiatu - Jana Krzaka Złotym Krzyżem Małopolski za zasługi dla Województwa Małopolskiego, o czym informowaliśmy w osobnym artykule.

Następnie zgodnie z porządkiem obraz Radni przyjęli protokół z przedniej sesji i wysychali Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym, które przedstawił Starosta Krzysztof Faber. Po nim glos zabrała Skarbnik Powiatu - Katarzyna Machaj, która przedstawiła zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

W dalszej części sesji Radny Marek Szarawarski przedstawił projekt rezolucji w sprawie  podjęcia działań mających na celu zwiększenie kontraktowania w zakresie rehabilitacji medycznej w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. Śląskie Centrum znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Ponoszone straty przez Spółkę są wynikiem istnienia poważnej dysproporcji pomiędzy wartością niezbędnych kosztów, które Spółka musi ponieść w związku z realizowanymi zadaniami kontraktowymi, a wartością przychodów otrzymywanych od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczone usługi rehabilitacyjne i lecznicze. Zniwelowania istniejącej luki finansowej nie są w stanie uskutecznić zintensyfikowane działania zmierzające do zwiększenia zarówno ilości jak i wartości wykonywanych procedur  kontraktowych oraz świadczeń komercyjnych. Przyczyną zaistniałego stanu jest istnienie rażącej dysproporcji pomiędzy poziomem kosztów, które muszą zostać poniesione w związku z uwarunkowaniami kontraktowymi, a wartością wynagrodzenia otrzymywanego w zamian za wykonane świadczenia. Rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest optymalizacja wykorzystania bazy i wykwalifikowanego personelu poprzez zwiększenie kontraktu z NFZ w zakresie rehabilitacji medycznej, co pozwoli na kontynuowanie działalności Centrum. Obecnie Czas oczekiwania na leczenie w Śląskim Centrum w zakresie rehabilitacji medycznej wynosi ponad 6 lat  a liczba oczekujących przekracza 5 700 osób.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017r. przedstawiło Biuro Rozwoju i Promocji.

Jolanta Bakalarz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawiła stan sanitarny Powiatu Nowotarskiego za rok 2017. Stan sanitarny obiektów w Powiecie Nowotarskim, jest lepszy niż w ubiegłym roku. W 2017 nadzorem objęto 5958 obiektów, w ramach działalności kontrolno -represyjnej przeprowadzono 3951 kontroli, wydano 839 decyzji merytorycznych, 1977 decyzji płatniczych, nałożono 136 mandaty. Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w Powiecie Nowotarskim można uznać za stabilną, pomimo niekorzystnych wzrostów zachorowań na Ospę. Jeśli chodzi zachorowania w 2017 roku odnotowano tylko jedno zachorowanie na HIV i po jednym przypadku zachorowania na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C, B i A. Ogólnie biorąc pod uwagę zachorowania na choroby zakaźne widać wzrost liczby zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy i zmniejszenie liczby zakażeń w porównaniu do roku poprzedniego - mniej osób chorowało na świnkę, płonicę, wirusowe zapalenie opon mózgowych. Ponad 38 tysięcy dzieci zostało objętych programem szczepień, niestety mniej dzieci najmłodszych zostało zaszczepionych - 32 rodziców odmówiło szczepień wykonywanych w pierwszej dobie życia, zgłoszono 188 osób uchylających się od szczepień.

- Są to dane niepokojące, skutkuje to spadkiem uodpornienia w grupie dzieci w 1 i 2 roku życia. Rodzice nie chcą szczepić dzieci z obawy przed powikłaniami tymczasem wśród tych 38 tysięcy zaszczepionych dzieci zgłoszono tylko 19 przypadków łagodnych objawów niepożądanych takich jak spuchnięcie miejsca po szczepieniu lub gorączka - podkreślała Jolanta Bakalarz.  

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w odniesieniu do wszystkich jednostek chorobowych objętych obowiązkowym Programem Sczepień Ochronnych w Powiecie Nowotarskim za rok 217 klaruje się na poziomie 82,9%, co może mieć wpływ na kształtowanie się niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie, bowiem poziom zaszczepienia zapewniający ochronę przed chorobami zakaźnymi wynosi ok 95%.

Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku pod nadzorem znajdowały się 1914 obiekty, skontrolowano 962 obiektów, oceniono 944 obiektów, przeprowadzono 1541 kontroli sanitarnych, nałożono 136 mandatów karnych, w 5 obiektach stwierdzono zły stan sanitarny.

Jeśli chodzi o obiekty użyteczności publicznej i kąpieliska oraz jakość wody do spożycia i do kąpieli niestety w 2017 roku jakość wody dostarczanej przez wodociągi wielokrotnie nie spełniała wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W stosunku do 21 obiektów wydawane były decyzje unieruchamiające wodociągi, we wszystkich przypadkach nakazywano podjęcie działań naprawczych w terminie natychmiastowym. Jeśli chodzi o kąpieliska, w ewidencji znajdowało się 18 pływalni, 15 krytych, 1 odkryta i 2 parki wodne wszystkie zostały skontrolowane w stosunku do 2 obiektów prowadzone było postępowanie administracyjne dotyczące złego stanu technicznego i sanitarnego obiektów. 

Na terenie Powiatu Nowotarskiego realizowano następujące programy profilaktyczne: Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę", Krajowy Program Ograniczenia Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas", Program  Edukacji Antynikotynowej dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej "Nie pal przy mnie, proszę", Ogólnopolski Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt: "ARS, czyli jak dbać o miłość?", Krajowy Program zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, Wojewódzki program profilaktyki Raka Szyjki Macicy "Wybierz życie- Pierwszy Krok", miesiąc profilaktyki raka piersi oraz Światowy Dzień Zdrowia po hasłem "Depresja - porozmawiajmy o niej", akcja "Tytoń - zagrożenie dla rozwoju", profilaktyka używania narkotyków tzw. dopalaczy, Bezpieczne Wakacje, profilaktyka grypy sezonie epidemicznym, profilaktyka zatruć grzybami "Poznaj grzyby unikniesz zatrucia".