XL sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XL sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

28 marca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

We wtorek 27 marca odbyła się 40. sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Na sesji podjęto 7 uchwał i przedstawiono 6 sprawozdań.  Po Przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Nowotarskiego, radni wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym, które przedstawił starosta Krzysztof Faber, następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2017, oraz przyjęto plany pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2018, które wcześniej zostały przygotowane i omówione na poszczególnych komisjach.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 sesji, które średnio trwały 2 godziny i 6 minut najkrótsza sesja trwała nieco ponad 1,5 godziny a najdłuższa prawie 5 godzin. Podczas wymienionych sesji, rada podjęła 94 uchwały. W swoim przemówieniu przewodniczący podziękował radnym za dobrą współpracę w ubiegłym roku, podziękowania skierował również do pracowników oraz naczelników wydziałów starostwa powiatowego za dobre przygotowanie merytoryczne oraz  sprawne i profesjonalne przekazywanie informacji.   

Następnie miejsce na mównicy zajęła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Maria Sendrowicz, która przedstawiła sprawozdanie z działalności urzędu i sytuację na rynku pracy w Powiecie Nowotarskim w 2017 roku.  W minionym roku w urzędzie zarejestrowano 8 237 bezrobotnych oraz 90 poszukujących pracy, a wyłączono z ewidencji 9878 bezrobotnych oraz 87 poszukujących pracy. Łącznie wydano 20 753 decyzje administracyjne. Urząd pracy dysponował 2887 krajowymi ofertami pracy oraz 995 ofertami zagranicznych pracodawców z krajów UE w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Doradcy klienta wydali 3590 skierowań do pracy w wyniku których 1278 osób bezrobotnych podjęło pracę, dodatkowo zorganizowano 21 giełd pracy w których wzięło udział ponad 500 osób poszukujących pracy. Najwięcej pracowników poszukiwano w branży budowlanej oraz masarskiej i gastronomicznej. 284 osobom bezrobotnym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim." oraz RPO WM "Aktywizacja osób w wieku 30+". Stopa bezrobocia w 2017 roku wyniosła 7,1% i była wyższa od średniej krajowej wynoszącej 6,6%, w naszym regonie jest to związane z dużą ilością osób wykonujących sezonowe prace, którzy na koniec roku rejestrują sie jako bezrobotni.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017, przedstawił Starosta Nowotarski.  Na posiedzeniu komisji omawiano stan przygotowania do ekstremalnych warunków zimowych, organizacje zimowego utrzymania dróg, bezpieczeństwo energetyczne powiatu, funkcjonowanie pomocy medycznej i społecznej, funkcjonowanie placówek oświatowych oraz organizacje i zakres pomocy wojskowej. W posiedzeniach komisji oprócz radnych uczestniczyli również Komendant Policji i Straży Pożarnej, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu i Prokurator Rejonowy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Wójcik przedstawiła projekt uchwały w spawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku.  Środki finansowe na zadania z tego zakresu to ponad 2 mln złotych z czego milion przeznaczony będzie na dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej a pozostała kwota między innymi na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym i dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Cześć sprawozdawczą sesji zakończył pełniący obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Bartłomiej Garbacz, który szeroko omówił działalność i strukturę organizacyjną PZD. W sprawozdaniu zawarte były informacje o wykonanych inwestycjach drogowych wraz z opisem wykonanych prac i kwotami w rozbiciu na finansowanie ze środków powiatu, gmin, budżetu państwa, programów rozwojowych i ministerialnych. Inwestycje o których mowa to: rozbudowa drogi powiatowej nr 1659K Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz w km 4+567,62 – 5+408,40”, przebudowa drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz – Piekielnik w miejscowości Podszkle w km 5+948 - 7+120 oraz drogi powiatowej nr 1682K Podszkle – Podwilk w miejscowości Podszkle w km 0+000 - 3+085”, poprawa bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej w ciągu drogi powiatowej nr 1653K, rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szafary- Ząb w miejscowości Bańska Niżna Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała w km od 1+210,00 do 2+151,00 w miejscowości Lipnica Mała, rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka- Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała, rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa od km 8+354.36 do km 8+441.73 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu oraz budową nowego obiektu mostowego na potoku Pudłówka w miejscowości Skawa, odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowości Obidowa w km 5+908,23, przebudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szafary – Ostrowsko w km od 1+074,00 do 1+673,00 w miejscowości Skrzypne, przebudowa drogi powiatowej nr 1658K Szafary - Ludźmierz w km 1+569,64 do 2+006,70 w miejscowości Zaskale, rozbudowa drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz-Piekielnik w miejscowości Bukowina Osiedle, przebudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa, odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice w miejscowości Ponice w km 3+165, przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka w miejscowości Lipnica Wielka etap II, likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów - utwardzenie pobocza w/c drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój - Ponice od ok. km 5+343 do ok. km 5+518 wraz z modernizacją elementów odwodnienia drogi, likwidacja stanów awaryjnych dróg- wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej na drodze powiatowej 1664K Harkabuz- Piekielnik w km od ok. 3+056 do ok. 3+201, remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowości Jaworki w km 11+085.

W 2017 roku zatwierdzono 191 projektów organizacji ruchu w tym 95 projektów czasowej organizacji ruchu i 96 projektów stałej organizacji ruchu, opiniowano 42 projekty organizacji ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych. Podpisano 28 umów z przewoźnikami i wydano 41 zezwoleń na korzystanie z przystanków a także  zmieniono ok. 468 tabliczek stanowiących informację o rozkładach jazdy, zgodnie z obowiązującymi przepisami przewoźnicy muszą uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie na korzystanie z przystanków.

W dalszej części sprawozdania przedstawił prace działu utrzymania, który ma za zadanie między innymi wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych, remonty i regulacje wysokościowe oraz wymianę włazów kanałowych i wpustów, koszenie traw w pasach drogowych, letnie utrzymanie dróg - renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni, kompleksowe zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego.

Następnym punktem sesji było głosowanie w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Nowotarskiego, szczegóły w artykule "Wniosek o odwołanie starosty został odrzucony" oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania, w których o zabranie głosu został poproszony Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba. Dyrektor udzielił szczegółowych wyjaśnień i dopowiedział na pytania radnych dotyczące proponowanych zmian Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego, który określa sposób funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego. W związku z problemami z obsadą medyczną w karetkach typu S - specjalistycznych, w których na interwencje jedzie lekarz i ratownicy medyczni proponowane są zmiany na karetki typu P - podstawowe, których obsada to dwóch ratowników medycznych. Dyrektor zapewnił jednak, że we wszystkich karetkach w Podhalańskim Szpitalu są urządzenia do automatycznego masażu serca, które podczas transportu poszkodowanego zastępują trzeciego ratownika.