PPWSZ

Strona główna

PPWSZ

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

ŁĄCZYMY PASJE Z NAUKĄ

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęły Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.  W trosce o wysoki poziom kształcenia i wszechstronny rozwój Uczelni „Podhalańska Wyższa” podpisała porozumienia o współpracy także z innymi renomowanymi uczelniami krakowskimi. Są wśród nich: Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytet Rolniczy.

Zgodnie z hasłem „Łączymy pasje z nauką” dbamy, by w murach naszej uczelni znalazło się również miejsce na rozwijanie talentów i pasji. Studenci mają szerokie pole do popisu: rozwijają swe pasje w licznych kołach naukowych, organizują międzynarodowe konferencje naukowe. O dobrą kondycję i znakomite wyniki sportowe studentów PPWSZ troszczą się Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu oraz AZS. W 2014 r. powstał amatorski zespół teatralny studentów filologii angielskiej, którego członkowie łączą praktykę w posługiwaniu się językiem Szekspira z dobrą zabawą. W tym samym roku utworzono "Studenckie Radio „Fala Podhala”, które pozwoliło uzyskać „dziennikarskie szlify” sporej gromadzie studentów, przyczyniając się jednocześnie do integracji i ubarwienia życia studenckiej społeczności. Od roku 2016 ukazuje się magazyn „RES”, redagowany wspólnie przez studentów i wykładowców. Czytelnicy znajdą w nim m.in. teksty związane z Podhalem, szeroko pojmowaną kulturą, podróżami, a także z życiem podhalańskiej wszechnicy.

W październiku 2001 uczelnia rozpoczynała swoją działalność oferując cztery kierunki kształcenia: filologię polską, fizjoterapię, pielęgniarstwo oraz rekreację i turystykę. W ciągu dekady wzbogaciła się kolejno o architekturę i urbanistykę, ratownictwo medyczne, ochronę środowiska oraz inżynierię środowiska. W roku 2014 PPWSZ poszerzyła ofertę o kolejne kierunki: gospodarkę przestrzenną, filologię angielską i kosmetologię.

W lipcu 2016 Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu podpisali porozumienie o powołaniu jednostki wspólnej zarządzanych przez siebie Uczelni pod nazwą Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE), jej zadaniem jest prowadzenie edukacji i badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, szczególnie takich, które mogą przyczynić się do rozwoju subregionu podhalańskiego. PONE oferuje popularny kierunek studiów ekonomicznych – finanse i rachunkowość, prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Oznacza to, że studia prowadzą wykładowcy obu uczelni, a absolwenci otrzymują dyplom ukończenia dwóch uczelni: UEK i PPWSZ. W roku akademickim 2018/2019 zostały uruchomione trzy kierunki: sport, bezpieczeństwo narodowe oraz praca socjalna, a od roku 2019/2020 studenci będą mogli pobierać wykształcenie na  kolejnych dwóch: dziennikarstwie i dietetyce.

Obecnie Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma w ofercie dwanaście kierunków studiów I stopnia, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym  oraz jednolite studia magisterskie z fizjoterapii. Ponadto studenci 6 kierunków (pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii, architektury, filologii angielskiej oraz turystyki i rekreacji) mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia.

W grudniu 2009 roku decyzją Komisji Europejskiej Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu otrzymała Kartę Erasmusa, upoważniającą studentów PPWSZ do korzystania zarówno z oferty edukacyjnej uczelni państw UE, jak i do możliwości odbywania praktyk zawodowych za granicą.

PPWSZ przykłada ogromną wagę do praktycznych aspektów kształcenia, służy temu m.in. nieustanna troska o rozwój bazy dydaktycznej. PPWSZ może śmiało pochwalić się swym zapleczem dydaktycznym. W latach 2007 – 2011 Uczelnia wybudowała nowoczesny budynek Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego, z aulą, biblioteką, laboratorium chemicznym i pracownią rysunku. W kwietniu 2013 roku zostało otwarte doskonale wyposażone laboratorium geotechniczne Instytutu Inżynierii Środowiska, a w maju 2014 roku supernowoczesne laboratorium kosmetologii. W maju 2017 roku została poświęcona i oddana społeczności uczelni kaplica akademicka. Doskonale przygotowana kadra naukowa i kameralny charakter Uczelni sprzyjają pogłębianiu relacji mistrz – uczeń.

W ramach trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo od roku akademickiego 2016/17 funkcjonuje projekt pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu…” Projekt zapewnia uczestnikom m.in. program stypendialny, bezpłatne zajęcia dodatkowe, znacznie wykraczające poza standardowy program kształcenia, a także dodatkowe praktyki zawodowe. Realizacja projektu oparta jest na bliskiej współpracy Uczelni z lokalnymi partnerami – liderami lokalnego sektora ochrony zdrowia. W roku akademickim 2018/2019 bierzemy również udział w projekcie pod nazwą „Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznej”.

PPWSZ w Nowym Targu realizuje również projekt „Podhalańska Biblioteka Cyfrowa”, którego celem jest przeniesienie na nośniki cyfrowe treści książek, dokumentów i fotografii związanych z naszym regionem.

Jednym z efektów projektu będzie urządzenie przy bibliotece uczelnianej PPWSZ specjalistycznej Pracowni Digitalizacji, wyposażonej w nowoczesny sprzęt do automatycznej digitalizacji druków, gazet, książek oraz zakup oprogramowania do archiwizacji i bezpłatnego udostępniania zbiorów. Projekt „Podhalańska Biblioteka Cyfrowa wpisuje się w ogólnopolskie działania na rzecz digitalizacji i udostępniania zasobów regionalnych, poszerzając ofertę polskich bibliotek cyfrowych o podtatrzańskie teksty gwarowe, literackie i folklorowe.

Nasza Uczelnia, jako jedyna państwowa wyższa szkoła zawodowa w Polsce, ma w nazwie określenie Podhalańska. To przywilej, ale i zobowiązanie. W programach nauczania większości kierunków kładziemy silny nacisk na dziedzictwo naszego regionu. Piękne tradycje kulturowe regionu kultywuje założony w 2010 roku Uczelniany Zespół Góralski  „Młode Podhale”. W zespole tańczy, gra i śpiewa brać studencka, a także absolwenci i uczniowie szkół średnich Nowego Targu i okolicznych miejscowości.

Podhalańska Wyższa jest również podmiotem współpracy z licznymi partnerami w regionie. Na mocy stosownych porozumień współpracuje ona z powiatami: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i brzeskim, ze szkołami ponadgimnazjalnymi, Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku, ze Związkiem Podhalan, ZEW Niedzica, Termami Podhalańskimi, zakładami opieki zdrowotnej, a także wieloma innymi instytucjami.

Siedzibą Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest Nowy Targ, miasto wyjątkowo pięknie położone między trzema pasmami górskimi: Gorcami, Tatrami i Pieninami. Te trzy, tak różne w swym charakterze pasma górskie, oferują pełną gamę możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu: turystykę pieszą i rowerową, wspinaczkę skałkową i górską, narciarstwo zjazdowe i biegowe. Kontakt z nieskażoną przyrodą gwarantują 3 okoliczne Parki Narodowe: Gorczański, Tatrzański i Pieniński oraz okoliczne kompleksy leśne z wytyczoną siecią szlaków pieszych, rowerowych i narciarstwa biegowego.

www.ppwsz.edu.pl

 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71

Tel. 18 26 10 700